Denetimli Serbestlik Kaç Yıl?

Denetimli Serbestlik Kaç Yıl?
Denetimli Serbestlik Kaç Yıl?
24 Şubat 2023

Denetimli serbestlik kaç yıl diye merak edenler için, ceza sistemi içindeki bir alternatif ceza yöntemidir ve suçlu kişinin hapishaneye girmeden özgürlüğünü koruyarak belirli koşullara uymasını sağlamaktadır. Denetimli serbestlik, mahkeme kararı ile birlikte suçlu kişinin topluma kazandırılmasına yönelik bir rehabilitasyon programıdır. Bu program kapsamında suçlu, belirli koşullara uymak zorundadır. Bu koşullar, denetimli serbestlik programına dahil olan suçlu kişinin yaşına, suçun ciddiyetine, ceza geçmişine, yaşadığı yerin sosyal yapısına ve iş gücü piyasasına göre değişebilir.

Denetimli serbestlik kaç yıl ile ilgili programlar, suçluların topluma kazandırılması konusunda birçok avantaj sağlar. Öncelikle, bu programlar sayesinde suçluların cezaevinde geçirdikleri süre azaltılmaktadır. Bu da cezaevindeki nüfus yoğunluğunu azaltır ve cezaevi kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca, suçluların cezaevinde geçirdikleri süre azaldığı için topluma yeniden kazandırılmaları daha hızlı gerçekleşir. Bu da suçluların yeniden suç işleme olasılığını azaltır.

Denetimli serbestlik programı kapsamında uygulanan koşullar arasında, ev hapsi, elektronik kelepçe takılması, düzenli olarak bir denetim görevlisi ile görüşme, tedavi programlarına katılma, uyuşturucu veya alkol testlerine tabi olma, yeniden suç işlememek için belirli bir programı tamamlama, yasalara uygun olarak çalışma ve vergi ödeme gibi şartlar yer almaktadır. Bu koşulların amacı, suçlu kişinin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak, yeniden suç işlemesini önlemek ve topluma zarar vermesini engellemektir.

Denetimli suçlu serbestliği birçok farklı nedenle olabilir. Örneğin, uyuşturucu denetimli serbestliği, bir sanık mahkum edilmeden önce yürütülen bir önleyici tedbirdir. 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesinde düzenlenen ve cezaevindeyken uygulanan denetimli serbestlik süresi genel olarak 1 yıldır.

Ancak 30.03.2020 tarihinden önce işlenen bazı suçlar için 3 yıllık denetimli serbestlik süresi uygulanmaktadır. Denetimli serbestlik süresi, suçun ciddiyetine ve suçlunun geçmişine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, denetimli serbestlik programı altı aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Bu süre içinde, suçlu kişi denetim görevlileri tarafından sıkı bir şekilde denetlenir ve kurallara uyup uymadığı sürekli olarak izlenir.

Denetimli serbestlik programları aynı zamanda suçluların insan haklarına saygı gösterilerek cezalandırılmalarını sağlar. Bu programlar sayesinde suçluların cezaevinde geçirdikleri süre azaltılırken aynı zamanda toplumda suçlulara karşı oluşan önyargılar da azaltılmaktadır. Bu da toplumda suçluların yeniden kabul edilmesine ve topluma kazandırılmasına katkı sağlar. Ancak, denetimli serbestlik programlarının etkililiği tartışmalıdır.

Bu programların etkili olabilmesi için suçluların programı tamamlama konusunda istekli olmaları gerekmektedir. Ancak bazı suçlular bu programı ciddiye almazlar ve programı tamamlama konusunda isteksiz olabilirler. Ayrıca, bazı suçların denetimli serbestlik kapsamına alınamayacağı da unutulmamalıdır. Örneğin, ciddi suçlar (katil, tecavüz gibi) denetimli serbestlik programlarının kapsamı dışındadır.

Denetimli serbestlik programlarının bir diğer dezavantajı da suçluların kurallara uymama durumlarıdır. Kurallara uymayan suçlular tekrar cezaevine gönderilebilirler ve bu da programın etkisini azaltabilir. Ayrıca, suçluların program boyunca uymaları gereken kuralların takibi ve denetimi de önemli bir sorundur. Bu konuda yeterli personel ve kaynak ayrılması gerekmektedir. Denetimli serbestlik programları aynı zamanda adalet sistemi içinde eşitsizliklere yol açabilir.

Bazı suçluların programdan faydalanırken bazıları faydalanamayabilirler. Bu durum genellikle ekonomik durumu kötü olan suçlular için geçerlidir. Ekonomik olarak daha iyi durumda olan suçlular, program boyunca uymaları gereken kurallara daha kolay uyabilirlerken, ekonomik olarak kötü durumda olan suçlular bu kuralları uygulamakta zorlanabilirler.

Denetimli Serbestliğin Tarihi

Denetimli serbestlik uygulamasının geçmişi oldukça eskidir. Tarihi açıdan bakıldığında, denetimli serbestlik uygulaması ilk olarak 19. Yüzyılın başlarında dünya genelinde birçok ülkede uygulanmaktadır. Bu programlar ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, genel olarak suçluların cezaevinde kalmadan topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedirler. Bu çalışmaların amacı suçluların topluma yeniden adapte olmasını sağlamak, tekrar suç işlemelerini önlemek ve suçluların insan haklarına saygı gösterilerek cezalandırılmalarını sağlamaktır.

Denetimli serbestlik kaç yıl olduğu ile ilgili, hapis cezası yerine alternatif bir ceza yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde birçok ülke, denetimli serbestlik programlarına sahip olup, bu programlar suçluların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedirler. Türkiye’de de 2005 yılında çıkarılan bir kanun ile denetimli serbestlik uygulamasına geçilmiştir.

Denetimli Serbestliğin Avantajları

Denetimli serbestlik programlarının birçok avantajı vardır. Bu avantajlar, suçluların cezaevinde daha az zaman geçirmelerine, topluma yeniden kazandırılmalarına, toplumun güvenliğinin sağlanmasına ve ceza sistemi maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, programlar suçluların aileleri ve toplumla olan ilişkilerinin korunmasına da yardımcı olabilir. Aşağıda, denetimli serbestlik programlarının avantajlarına dair daha detaylı bilgiler yer almaktadır:

  • Suçluların cezaevinde geçirdikleri süre azalır: Denetimli serbestlik programları sayesinde suçluların cezaevinde geçirdikleri süre azaltılır. Bu da hem suçluların hayatını kurtarırken hem de cezasistemi maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.
  • Suçlular topluma yeniden kazandırılır: Denetimli serbestlik programları, suçluların topluma yeniden kazandırılmasına yardımcı olur. Programlar sayesinde suçlular toplumun bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden sosyalleşirler. Böylece, suçluların yeniden suçişleme olasılıkları da azalır.
  • Toplumun güvenliği sağlanır: Denetimli serbestlik programları, suçluların toplumda yeniden adapte olmalarına yardımcı olurken aynı zamanda toplumun güvenliğini de sağlar. Suçlular program boyunca belli kurallara uymak zorunda olduklarından, toplumda yeniden suç işleme olasılıkları azalır.
  • Ceza sistemi maliyetleri azaltılır: Denetimli serbestlik programları, cezasistemi maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Suçluların cezaevinde geçirdikleri sürenin azaltılması, ceza sistemi maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur. Ayrıca, denetimli serbestlik programları, cezaevi inşa maliyetlerinin ve cezaevi personeli maliyetlerinin azaltılmasına da yardımcı olabilir.
  • Rehberlik ve destek sağlanır: Denetimli serbestlik programları, suçlulara rehberlik ve destek sağlar. Suçlular, program süresince belli bir süpervizyon altında kalırlar ve program koordinatörleri tarafından yönlendirilirler. Bu sayede, suçluların topluma uyum sağlamaları ve yeniden sosyalleşmeleri için gereken desteği almaları sağlanır.
  • Suçluların meslek edinmeleri teşvik edilir: Denetimli serbestlik programları, suçluların meslek edinmeleri için teşvik edici bir ortam yaratır. Programlar sayesinde suçluların eğitim almaları ve meslek sahibi olmaları için gereken desteği almaları sağlanır. Böylece, suçluların yeniden iş gücüne katılmaları teşvik edilir ve topluma faydalı bireyler haline gelmeleri sağlanır.
  • Cezaevi kalabalığı azaltılır: Denetimli serbestlik programları, cezaevi kalabalığını azaltmaya yardımcı olur. Suçluların cezaevinde geçirdikleri sürenin azaltılması, cezaevi nüfusunu düşürür ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olur.

Denetimli serbestlik programları, suçluların topluma yeniden kazandırılması, yeniden sosyalleşmeleri ve suç işleme olasılıklarının azaltılması gibi birçok avantajı sağlar. Bu nedenle, denetimli serbestlik programlarının ceza sisteminde daha sık kullanılması ve geliştirilmesi, adalet sistemi açısından önemlidir.

Denetimli Serbestlik Şartları Hakkında Detaylı Bilgiler (5275 s.k. m.105/A)

Denetimli serbestlik kaç yıl diye merak edenlerin alacakları tedbir, hükümlülerin cezaevi yerine toplumda yaşamlarını sürdürmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır. Ancak, denetimli serbestlik yasasından yararlanmak için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle, hükümlünün cezaevine girmeden önce denetimli serbestlik yasasından yararlanması mümkün değildir. Hükümlünün kesinleşmiş ceza miktarı ne olursa olsun, cezaevine girerek “iyi halli” olup olmadığının tespiti yapılmalıdır. Ayrıca, açık veya kapalı cezaevine girip açık cezaevine geçtikten veya geçme hakkı kazandıktan sonra hükümlünün “iyi halli” olduğuna dair bir değerlendirme raporu hazırlanmalıdır.

Denetimli serbestlik süresi kural olarak 1 yıldır. Ancak, bazı durumlarda süre daha uzun olabilir. Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine 2 yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler 2 yıla kadar denetimli serbestlikten yararlanabilir. Ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler için süre 3 yıla kadar çıkabilir. Bu durumda, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmelidir.

Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanabilmesi için İdare ve Gözlem Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, hükmün infazına ilişkin işlemleri yapan Cumhuriyet Başsavcılığının bulunduğu yer infaz hâkimi tarafından karar verilmelidir. Denetimli serbestlik yasası, her hükümlünün doğrudan yararlanabileceği bir yasa değildir. Suçun niteliği, cezanın miktarı ve hükümlünün kişiliği gibi faktörlere göre uygulama koşulları değişebilir.

Hükümlünün mahkûm olduğu ceza kararı sayısının birden fazla olması nedeniyle karmaşık bir infaz uygulaması meydana gelebilir. Denetimli serbestlik tedbirinin amacı, hükümlülerin suç işlemeye yönelik davranışlarını değiştirmek, yeniden topluma kazandırmak ve yeniden suç işlemelerini önlemektir. Bu tedbir, hükümlünün toplumda kalmaya devam ederken belirli şartları yerine getirmesini gerektirir.

Hükümlü, denetimli serbestlik süresince belirlenen bir program dahilinde iş bulmak, düzenli olarak çalışmak, belirli bir yere oturmaya, haftalık programlarına uymaya, belirli bir süre içinde resmi kurumlara gözükerek yaptığı faaliyetler hakkında bilgi vermeye, seyahat etmek için izin alınması gereken durumlarda izin talebinde bulunmaya ve gerekli görüldüğünde rehabilitasyon programlarına katılmaya mecburdur.

Denetimli serbestlik tedbiri, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına yardımcı olurken aynı zamanda ceza sisteminin de yükünü hafifletmektedir. Ayrıca cezaevlerinin aşırı kalabalık olması nedeniyle oluşan sorunları da azaltmaktadır. Bu tedbirin uygulanması, hükümlülerin yeniden suç işleme riskini azaltırken toplumun güvenliğini de artırmaktadır. Ancak, denetimli serbestlik tedbiri sadece hükümlüye değil, aynı zamanda topluma da sorumluluk yükler.

Bu sorumluluk, hükümlüye yeniden topluma kazandırılması için gerekli desteği sağlama sorumluluğudur. Bu desteği sağlamak, hükümlünün tekrar suç işlemesini engelleyerek toplumun güvenliğini sağlamak için önemlidir. Sonuç olarak, denetimli serbestlik tedbiri suç işlemiş olan hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için etkili bir yol olarak görülmektedir. Ancak, tedbirin uygulanması belirli şartlara bağlıdır ve her hükümlüye doğrudan uygulanamaz. Hükümlünün mahkum olduğu ceza kararı sayısının birden fazla olması durumunda, ceza avukatı ile mütalaa edilmesi gereklidir. Toplumun güvenliği ve suç oranının azaltılması için, denetimli serbestlik tedbirinin doğru bir şekilde uygulanması önemlidir.

Türkiye’de Bir Hükümlünün Koşullu Salıverilmesi İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

Türkiye’de koşullu serbestlik her mahkûm için geçerli değildir. Ağır suçluları kapsamayan bu uygulama için belirlenen şartlar vardır. Bu şartlar;

Hükümlünün Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl Veya Daha Az Süre Kalması

Koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan hükümlüler denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilirler. Koşullu salıverilme süresi, her suç için ayrı belirlenmektedir. Örneğin, insan öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası alan hükümlünün koşullu salıverilmesi için cezaevinde 12 yıl kalması gerekir. Denetimli serbestlik uygulandığında ise hükümlü 11 yılda, yani 1 yıl erken tahliye edilmiş olacaktır.

Denetimli Serbestlikten Yararlanmak İsteyen Hükümlünün Açık Cezaevine Geçmesi Şartı

Hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi için açık cezaevine geçmiş olması veya bu hakkı kazanmasına rağmen iradesi dışında (örnek, yer yokluğu gibi) açık cezaevine geçememiş olması gerekir. Özetle, hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için açık cezaevine geçiş hakkı elde etmiş olması yeterlidir. Açık Cezaevine Ayrılma Şartları, en son 22/2/2017 tarihli ve 29987 sayısı ile yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle yeniden düzenlenmiştir.

Yeni yönetmeliğe göre cezası toplam 10 yıla kadar olan hükümlüler cezasının 1 ayını; cezası 10 yıl veya daha fazla olan hükümlüler ise cezasının 1/10’unu kapalı cezaevinde geçirdikleri ve koşullu salıverilme şartlarını sağladıkları takdirde açık cezaevine ayrılma hakkı kazanmaktadır. Açık cezaevine ayrılma koşulları daha kolay hale getirildiğinden denetimli serbestlik yasasından yararlanmak da kolaylaşmıştır. Yeni yönetmelik ile bazı suçlar için açık cezaevine geçme koşulları diğer suçlardan daha zordur. Her hükümlünün öznel durumunun değerlendirilmesi için bir avukattan hukuki yardım alınız.

Denetimli Serbestlik İçin İyi Hal Şartı

Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında, cezaevinde bulunan bir hükümlünün serbest kalabilmesi için “iyi halli” olması gereklidir. İyi halli olup olmadığı, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından hazırlanan bir değerlendirme raporu ile belirlenir. Bu rapora karşı hükümlü, ceza infaz hakimliğine itiraz edebilir. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra, hükümlünün iyi halli olma yükümlülüğü yoktur. Hükümlünün iyi halli olup olmadığı, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ile belirlenir. Hükümlü, bu rapora karşı ceza infaz hâkimliğine itiraz/şikayet hakkına sahiptir.

İyi halli olmak, hükümlünün ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığına bakılır. Haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülükleri eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığına ilişkin olarak yapılacak işlemlerde değerlendirilir.

Denetimli Serbestlikten Yararlanma Talebi

Hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanma talebini İnfaz Hakimliği’ne bildirmesi gerekliliğidir. Suçlu, denetimli serbestlik yasasından yararlanmak istediğini beyan ederek talepte bulunursa gerekli işlemler başlar. İnfaz Hakimliği, hükümlünün talebiyle ilgili en kısa sürede karar vermek zorundadır. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra suçlunun iyi halli olma yükümlülüğü yoktur.

Hükümlü, denetimli serbestlik kaç yıl olduğuna dair tedbiri programına ve yükümlülüklerine uyması yeterlidir. Hükümlü, serbest bırakıldıktan sonra belirlenen tedbirlere uymak zorundadır. Örneğin, kamuya yararlı bir işte çalışması kararlaştırılmışsa bu yükümlülüğü ihlal edemez. Ayrıca, hükümlü belirli bir bölgede veya konutta denetim altında olması kararlaştırılmışsa o bölge veya konuttan ayrılamaz.

İyi Hallilik Nedir?

İyi hallilik; hükümlünün ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda kurallara uygun davranması, haklarını iyi niyetle kullanması, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi, toplumla bütünleşmeye hazır olması, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olması gibi faktörlere bağlı olarak değerlendirilir. Hükümlünün katıldığı eğitim-öğretim ve iyileştirme programları, sosyal ve sportif faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlık, ceza infaz kurumu kurallarına uyumu, aldığı ödüller ve disiplin cezaları da dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Denetimli Serbestlik Kurallarının İhlali Durumunda

Denetimli serbestlik, hükümlülerin cezaevi dışında belirli koşullara uyarak cezalarının infazını tamamlamalarına olanak tanıyan bir uygulamadır. Ancak, denetimli serbestliğe uymama, hükümlülerin daha ağır sonuçlarla karşılaşmasına neden olabilir.

Denetimli serbestlik yasasını ihlal eden hükümlüler, cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının infaz edilmesi için tekrar cezaevine alınır. Bununla birlikte, hükümlüler denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak geçirdikleri süreler cezalarından indirilir. Yani denetimli serbestlik dosyası kapatılana kadar hükümlülerin dışarıda geçirdiği süreler, cezaevinde geçirdikleri süreler gibi kabul edilir. Denetimli serbestlik uygulamasında hükümlüler en çok imza ihlali yapmaktadır. İmzaya gitmemek de önemli bir denetimli serbestlik kuralının ihlalidir. Üst üste iki kez imza ihlali yapanların denetimli serbestlik kararı geri alınır.

Hükümlüler tahliye olduktan sonra, denetimli serbestlik müdürlüğüne 5 gün içinde başvurmak zorundadır. Hükümlüler, 5 günlük sürenin bitiminden itibaren 2 gün içinde başvurmazlarsa hakkında TCK md. 292’de düzenlenen “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” gereği soruşturma başlatılır. Aynı durum, kapalı cezaevine iade kararı verilip de 2 gün içinde en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmayan hükümlüler için de geçerlidir.

Denetimli Serbestlikte Elektronik Kelepçe

Denetimli serbestlik yasası uygulanarak tahliye edilen hükümlülere elektronik kelepçe takılması da mümkündür. Denetimli serbestlik uygulanacak olan hükümlüye ait evde veya evin çevresinde serbestçe hareket edebileceği alanlar belirlendikten sonra hükümlünün ayağına elektronik kelepçe takılmaktadır. Elektronik kelepçe açılırsa sistem alarm vermektedir.

Elektronik kelepçenin açılması veya belirlenen alanın dışına çıkılması denetimli serbestliğin ihlali kabul edilmektedir. Elektronik kelepçe açarak yükümlülüğü ihlal eden kişi, cezasını ceza infaz kurumunda infaz edecektir. Denetimli serbestlik yasası uygulanarak tahliye edilen hükümlülere elektronik kelepçe takılması da mümkündür. Hükümlüye ait evde veya evin çevresinde serbestçe hareket edebileceği alanlar belirlendikten sonra hükümlünün ayağına elektronik kelepçe takılmaktadır. Elektronik kelepçenin açılması veya belirlenen alandan çıkılması denetimli serbestliğin ihlali olarak kabul edilmekte ve cezasının infazı cezaevinde devam etmektedir.

Denetimli Serbestlik Zamanı Suç Tekrarı

Denetimli serbestlik, hükümlülerin cezaevinden tahliye edilerek belli şartlar altında serbest bırakılmalarını sağlayan bir uygulamadır. Suçta tekerrür, bir hükümlünün belli bir süre sonra ikinci bir suç işlemesi durumudur. İlk kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlü denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilirken, ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlü bu tedbirden ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz. İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerin cezasının infazı cezaevinde devam eder. Ancak denetimli serbestlik yasasını ihlal etmek, hükümlünün daha ağır sonuçlarla karşılaşmasına neden olabilir.

Denetimli serbestlik yasasını ihlal eden hükümlü, cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının infaz edilmesi için tekrar cezaevine alınır. Ancak dışarda denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak geçirdiği süreler cezasından indirilir. Yani denetimli serbestlik dosyası kapatılana kadar kişinin dışarda geçirdiği süreler aynen cezaevinde geçirilmiş gibi kabul edilir. En çok imza ihlali yapılan denetimli serbestlik uygulamasında, üst üste iki kez imza ihlali yapanların denetimli serbestlik kararı geri alınır. Hükümlülerin tahliye olduktan sonra denetimli serbestlik müdürlüğüne 5 gün içinde müracaat zorunluluğu vardır. Hükümlü, 5 günlük sürenin bitiminden itibaren 2 gün içinde müracaat etmezse hakkında TCK md. 292’de düzenlenen “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” gereği soruşturma başlatılır.

Denetimli Serbestlikte Yararlanmak

Denetimli serbestlik, suçlu olarak kabul edilen kişilerin hapis cezası yerine belli bir takım yükümlülükleri yerine getirerek cezalarını tamamlama yöntemidir. Denetimli serbestlik, ceza infazı aşamasında uygulanan en yaygın tedbirdir. Bununla birlikte, yargılama sürecinde veya kısa süreli hapis cezalarına seçenek olarak da uygulanabilir.

Denetimli serbestlik tedbirine başvurulan diğer durumlar arasında adli kontrol tedbiri, hapis cezasının ertelenmesi, belli hakların kullanmaktan yoksun bırakılmasıdır. Tedavi ve/veya denetimli serbestlik, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlik, etkin pişmanlık, hapis cezasının konutta infazı, mükerrerlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik, adli para cezasına karşılık kamuya yararlı bir işte çalıştırılma ve çocuğun denetim altına alınması yer almaktadır.

Bu gönderi için yorumlar kapalı.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler sweet bonanza deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler