Kpss Türk Tarihi ders notları

Kpss Türk Tarihi ders notları
Kpss Türk Tarihi ders notları
12 Haziran 2022

Kpss Türk Tarihi ders notları: Bu makalemizde KPSS öğrencilerine kolaylık sağlayacak islamiyet öncesi türk tarihi kpss ve kpss türk tarihi soruları rahatlıkla çözdürecek ders notlarına yer verdik. Tarih kpss ders notları için sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Kpss tarih ders notları özet:

Kpss Türk Tarihi ders notları

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ DÖNEMİ (1299- 1453)

 • Anadolu’da Durum
 • Köse Dağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol hakimiyetine girmesiyle Anadolu’da siyasi birlik bozulmuş ve pek çok beylik kurulmuştu.
 • Bu beylikler Anadolu Selçuklu Devleti’nin yerini almak için birbiri ile mücadele etmeye başladılar.
 • Osmanlılar beylikler ile mücadele etmek yerine Bizans ve Balkan Devletleri ile mücadele ettiler.

Bizans ve Balkanlarda Durum

 • Sırpların ve Bulgarların saldırıları Bizans’ı büyük ölçüde yıpratmıştır.
 • Bizans karışıklık içerisinde idi.
 • Komutanlar imparator olmak için çeşitli entrikalar çeviriyorlardı.
 • Bu dönemde Balkanlar karışıklık içinde idi.
 • Balkan Devletleri arasındaki mezhep farklılıkları din karışıklıkların temel sebebini oluşturmaktaydı.
 • Osmanlı Beyliği’nin Büyüme Nedenleri

1-Anadolu, Bizans ve Balkanların durumu (karışıklıktan faydalandılar)

 • Osmanlının kurulduğu coğrafi konum
 • Beylikler arası mücadelelere girmemeleri
 • Ahilerin, şeyhlerin desteğini almaları
 • Takip ettikleri siyaset (İskân, tahrir vb.)
 • Cihat politikası gütmeleri
 • Anadolu, Bizans ve Balkanların durumu
 • Osmanlının kurulduğu coğrafi konum
 • Beylikler arası mücadelelere girmemeleri
 • Ahilerin, şeyhlerin desteğini almaları
 • Bizans’ın taht karışıklığı içinde olması
 • Bizans tekfurlarının (vali) merkezi dinlememesi
 • Yüzyıl Savaşları’nın yaşanması (İngiliz-Fransa)
 • Merkezi otoritesinin güçlü olması
 • Yetenekli padişahların başa geçmesi
 • Tımar, iskân ve istimalati iyi uygulaması
 • İstimalat: kalp kazanma, hoşgörü
 • İskân; göçebe Türkleri yerleştirmek

OSMAN BEY DÖNEMİ (1299-1324)

 • İlk olarak Karaca Hisar’ı (1298) arkasından Bilecik, Yar Hisar, İnegöl, Köprü Hisar ve Yenişehir’i aldı.
 • Osmanlı ilerleyişini durdurmak isteyen Bizans ile Koyun Hisar (Bafeon) Savaşı’nı yaptı (1302). Bu savaş Osmanlı ile Bizans arasındaki ilk savaştır.
 • Bilecik alındı ve merkez yapıldı. Buradaki demir madeni işleyerek ordunun silah ihtiyacı karşılanmıştır. İlk defa vergi alındı.
 • Burada ne varmış: İlk para Osman Bey döneminde basılmıştır. Osmanlı Beyliği bu dönemde bir devlet haline gelmiştir.
 • İlk defa kadı ataması yapıldı. (İlk kadı: Dursun Fakih)
 • Osman Bey’in, Şeyh Edebali’nin kızını alması din adamları ve halkın Osmanlıya olan desteğini artırmıştır.

ORHAN BEY DÖNEMİ (1324-1362)

 • İlk Sultan unvanını kullanan Orhan Bey’dir.
 • Bursa’yı alarak başkent yapmıştır. (1326)
 • Orhan Bey’in İznik’i kuşatması Bizans ile Palekenon (Maltepe) Savaşı’na neden olmuştur. (1329) Orhan Bey bu zafer ile İznik ve İzmit’i (1327) almıştır.

Böylece Bizans’ın Anadolu’daki tüm toprakları Osmanlılara geçmiştir.

 • İznik Başkent yapıldı.
 • Orhan Bey, Karesi Beyliği’ne son verdi. (1345) Böylece Anadolu’da Türk birliği kurma çalışmaları ilk kez bu dönemde başlamış oldu. Karesi donanması Osmanlılara geçmiştir. Bu donanma ile de Osmanlılar Rumeli’ye geçmiştir.
 • Orhan Bey, Bizans tahtını ele geçirmek isteyen Kantakuzen’e, oğlu Süleyman Paşa komutasında ordu göndererek, onun imparator olmasını sağladı. Buna karşılık Bizans’tan Çimpe Kalesini aldı. (1353) Çimpe Kalesi Osmanlıların Rumeli’de aldığı ilk topraktır.

Hoops buraya bakmadan nereye gidiyorsun:

 • Yaya ve müsellem adında ilk düzenli ordu

kuruldu.

 • Fethedilen yerlere Kadı ve subaşılar atandı.
 • İznik’te ilk Osmanlı Medresesi açıldı.
 • Osmanlı’da ilk divan teşkilatı bu dönemde kuruldu.
 • Osmanlı’da ilk kez vezirlik teşkilatı bu dönemde kurulmuş ve Alaaddin Paşa ilk Osmanlı veziri olmuştur.

I. MURAT DÖNEMİ (Hüdavendigar) (1362-1389)

 • Orhan Bey’in ölümü ile Ahiler ’in eline geçen Ankara’yı geri aldı.
 • Germiyan Beyinin kızı ile oğlu Yıldırım’ı evlendirerek Kütahya-Tavşanlı gibi yerleri çeyiz olarak aldı.
 • Karamanoğulları’na ilk kez sefer yaptı.
 • Rumeli’de Rum ve Bulgar kuvvetlerini Sazlı Dere Savaşında yenerek Edirne’yi ele geçirdi (1363).
 • Türklerin Edirne’yi almaları üzerine Sırplar, Bulgarlar, Macarlar, Eflaklılar birleşerek, Osmanlılar ile Sırpsındığı (I. Çirmen) Savaşını yaptılar (1364). Bu savaş Osmanlı Devleti’nin Haçlılar ile yaptığı ilk savaş ve ilk zaferdir. Bu zafer sonucunda Bulgar Krallığı Osmanlı’ya vergi vermeyi kabul etti.
 • Osmanlının Balkanlarda ilerlemeye devam etmesi üzerine, Balkan Devletleri yeniden birleşerek Osmanlı ile II. Çirmen (II. Meriç) Savaşını yaptı (1371). Bu savaşı da Osmanlı kazandı.
 • Osmanlının Ploşnik’te yenildi (İlk yenildi). (1388) Bu yenilgiden cesaret alan Haçlılar Osmanlı ile I. Kosava Savaşını yaptı (1389). Osmanlı devleti bu savaşı kazandı. I. Murat savaş meydanında gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edildi. (İlk ve son).

Buraya bak hele:

 1. İlk kez Yeniçeri Ocağı kuruldu.
 2. İlk kez Tımar Sistemi uygulanmaya başlandı.
 3. Topçu Ocağı kuruldu.
 4. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu ve yönetime Lala şahin Paşa getirildi.
 5. Osmanlılar ilk kez topu, I. Kosava Savaşında düşmanı korkutmak için kullandılar.
 6. Osmanlı devleti tam teşkilatlı hale gelmiştir.
 7. Vezir-i Azamlık, kazaskerlik ve defterdarlık kuruldu.
 8. İlk kez Veraset sisteminde değişiklik yaptı.
 9. İlk kez Enderun Mektebi kuruldu (Edirne)

 

YILDIRIM BAYEZİT DÖNEMİ (1389-1402)

 • Osmanlı tarihinde ilk kez İstanbul’u kuşatmıştır. Kuşatmayı kolaylaştırmak için Anadolu Hisarını (Güzelce Hisarı) yaptırdı. Karamanoğulları saldırıları, Niğbolu Savaşı ve Timur tehlikesi yüzünden kuşatmalara ara verdi.
 • Bizans’ın kışkırtmaları ve Türkleri Balkanlardan atmak için Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya’nın da katıldığı büyük bir Haçlı Ordusu Osmanlı Devleti ile Niğbolu Savaşını yaptı (1396).

Niğbolu Savaşının Sonuçları

-Bulgar Krallığı ortadan kaldırıldı.

-Haçlıların gücü kırıldı.

-İstanbul kuşatmalarına tekrar başlandı.

-Halife Yıldırım’a “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) unvanını verdi.

 • Karamanoğullarına son vererek Anadolu Türk Birliğini sağlamıştır.
 • Timur ile Ankara savaşını yaptı (1402)

Ankara Savaşının Nedenleri

 1. Timur’un Sivas’ı yağmalaması
 2. İki hükümdarın da cihan hükümdarı olmak istemesi
 3. İki hükümdar arası sert mektuplaşma
 4. Karakoyunlu Kara Yusuf’un Yıldırım’a sığınması
 5. Beyliklerin Timur’u kışkırtması

Ankara Savaşının Sonuçları

 1. İhanete uğrayan Osmanlı mağlup oldu
 2. Esir düşen Bayezid buna dayanamayarak ölmüştür.
 3. Anadolu birliği dağılmış beylikler yeniden kuruldu.
 4. Kardeşler araları taht kavgaları başladı. (Fetret Devri)
 5. İstanbul’un alınması gecikti.
 6. Anadolu Türk siyasi birliği sona erdi. (Tekrar beylikler kuruldu Osmanlının yokluğundan istifade edip)
 7. Anadolu tahrip edildi. İlk defa bir Osmanlı Sultanı düşmana esir düştü.
 8. Fetret Devri’ne girildi. (Fasıla-i Saltanat) (1402-1403)11 sene

FETRET DEVRİ (1402-1413)

 • Süleyman, İsa, Musa ve Mehmet kardeşler arasında süren 11 yıllık mücadele dönemine fetret devri denir.
 • Mücadeleyi Çelebi Mehmet kazanarak devleti yeniden kurmuştur.

(ÇELEBİ) I. MEHMET DÖNEMİ (1413-1421)

 • Fetret devrinden sonra devleti tekrar topladı için I. Mehmet, Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılır.
 • Anadolu Türk birliğini yeniden kurmaya çalıştı.

▪ Venedikliler ile ilk deniz savaşı (Çalıbey-Lâpseki)

yapılmış ve bu savaş kaybedilmiştir. (1416)

 • Timur’un Semerkant’a götürdüğü Şehzade Mustafa, Timur’un ölümünden sonra Anadolu’ya dönerek isyan etmiş ise de kaybetmiş ve Bizans’a sığınmıştır.
 • Dini nitelikli bir isyan olan Şeyh Bedrettin İsyanı çıkmış. Bu isyan bastırılmıştır. (Şeyh Bedrettin’in kitapları: Bedrettinilik, Varidat) Bu isyan bastırılmıştır.

II.  MURAT DÖNEMİ (1421-1451)

 • Bizans’ın kışkırttığı Şehzade Mustafa İsyanı bastırdı ve onu öldürdü. (Düzmece Mustafa Olayı)
 • II. Murat Haçlılar ile Edirne Segedin Antlaşmasını imzaladı (1444). Bu anlaşma Osmanlının batılı devletler ile imzaladığı ilk anlaşmadır.
 • Bu anlaşmadan sonra II. Murat tahtı oğlu II. Mehmet’e bıraktı. İlk defa Yeni çeri isyanı  çıktı. (Buçuk Tepe İsyanı)
 • Bu durumdan yararlanmak isteyen Haçlıların harekete geçmesi üzerine II. Murat tekrar tahta geçmiştir. Yapılan Varna Savaşında haçlılar büyük bozguna uğratıldı. (1444)
 • Bizans’ın ve Papanın kışkırtması üzerine, Türkleri Balkanlardan atmak isteyen Haçlılar Osmanlılar ile II. Kosova Savaşını yaptı (1448).

II. Kosova Savaşının Önemi

 1. Haçlıların son taarruzu Osmanlının son savunması (II. Viyana’ya kadar)
 2. Balkanların Türk yurdu olduğu ve Türklerin Balkanlardan atılamayacağı anlaşıldı.
 3. Bizans’ın Avrupa’dan yardım alma umudu sona erdi.
 4. Miryakefalon Savaşı ile sonucu açısından benzerlik gösterdi.
Kpss Türk Tarihi ders notları

Kuruluş Dönemi Haçlı Seferleri

 • Sıpsındığı 1364
 • I. Kosova 1389
 • Niğbolu 1396
 • Varna 1444
 • II. Kosova 1448

OSMANLI DEVLETİNDE YÜKSELME DÖNEMİ

 • Osmanlı Devleti’nde İstanbul’un fethi ile başlayıp (1453), Sokulu Mehmet Paşa’nın vefatı ile son bulan döneme Yükselme Dönemi denir.
 • Bu dönem Osmanlının en parlak zamanıdır.

II. MEHMET DÖNEMİ (FATİH) (1451-1481)

İSTANBUL’UN FETHİ (1453)

Nedenleri:

 • İstanbul’un jeopolitik önemi (Boğazlar)
 • Bizans’ın Avrupa Devletlerini Osmanlıya karşı kışkırtması
 • Bizans’ın şehzadeleri ve Anadolu Beyliklerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması
 • Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
 • Hz. Muhammed’in hadisi şerifi

Fetih İçin Osmanlının Yaptığı Hazırlıklar

 • Rumelihisarı (Boğazkesen) yaptırıldı.
 • Surları yıkabilecek toplar döktürüldü.
 • 400 parçalık donanma oluşturuldu
 • Karamanoğulları    üzerine bir ordu gönderilerek gelebilecek tehlike önlendi.
 • Avrupa dan gelecek yardımları önlemek için Balkanlara kuvvet gönderildi.
 • İstanbul civarındaki Silivri ve Vize kaleleri alındı. Yoğun kuşatma neticesinde 29 Mayıs 1453’te salı günü,
 • İstanbul fethedildi.

Bizans’ın Aldığı Önlemler;

 • Grejuva(Rum Ateşi) ateşini çoğalttı
 • Haliç’e zincir çekti.
 • Haçlılardan yardım istedi.
 • İstanbul’a yiyecek ve silah depoladılar..

 Fethin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

 • Osmanlının yükselme dönemi başladı.
 • İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu
 • Boğazlar ve boğaz ticareti Osmanlıya geçti.
 • II. Mehmet’e Fatih unvanı verildi.
 • Osmanlı Devleti imparatorluk haline geldi.
 • Osmanlının Anadolu – Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı.
Kpss Türk Tarihi ders notları
Kpss Türk Tarihi ders notları

BALKANLARDAKİ FETİHLER

Sırbistan (Belgrad hariç 1459), Mora (1460), Eflak (1462),

Bosna–Hersek (1462-65), Boğdan (1476) ve Arnavutluk (1479) alınarak Balkanlar’ın fethi tamamlanmıştır.

Hoops: Bosna-Hersek halkı, Osmanlıya bağlandıktan kısa bir süre sonra İslamiyet’i kabul etti.

Kpss Türk Tarihi ders notları

Kpss Türk Tarihi ders notları

Bu gönderi için yorumlar kapalı.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler sweet bonanza deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler